"GOD and Jesus and Mother Mary Lights Bless us all"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bible Lights Promotions

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE ALTAR


Prayers
Offerings of 

Praise and Prayers


To

God and Jesus Christ 

and Holy Spirit


In the name of Jesus Christ


Praise God our Father

Praise Jesus Christ “Light of Life”

Praise Holy Spirit


“Praise on the God Lights to us”

“God Lights, Lights us”

“Bible Lights, Lights our mind”


Holy Mary

“Lights us”

“God and Jesus lights is with you”


Jesus Christ

Lights of life

“Lights and bless us”Awit 117

Purihin si yahweh!

Dapat na purihin ng lahat bansa.

Siya ay purihin

Ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Pagkat ang pagibig niyay wagas,

At ang katapatan niyay walang wakas.

Purihin si yahweh!


Awit 113

Purihin si yahweh!

Dapat na magpuri ang mga alipin

Ang ngalan ni yahweh ay dapat purihin

Ang kanyang pangalan ay papurihan,

magmula ngayo’t magpakailanman,

buhat sa silangan hanggang kanluran

ang ngalan ni yahweh papurihang tunay.

Siyay naghahari sa lahat ng bansa,

lampas pa sa langit ang pagkadakila

walang makatulad ang panginoong diyos,

Na sa kalangitan duon naluluklok;

Buhat sa itaas siyay tumunghay

Ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Mula sa alabok ang mga mahihirap,

sa pagkagulami ay itinataas

sa mga prinsipe ay isinasama,

nagiging prinsipe ang mga lingkod niya,

ang babaing baog pinagpala niya

pinapagaanak para lumigaya

pinupuri ikaw yahweh,

nitong aking kaluluwa,

ikaw yahweh na aking diyos,

kay dakila mong talag!

Ang taglay mong kasuutan dakila

rit marangal pa.


Nababatbat ikaw o diyos, ng maningning na liwanag,

Kalangitay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad

Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas,

Ang karo mong sasakyan ay ang papawirin sa ulap

Sa pakpak ng hangin ay duon ka lumakad

Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy

At kidlat na matatalim ang aliping tumutulong,

Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan,

siyay aking papapurihan habang akoy nabubuhay.

Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan

Hababg aking inaawit ang papuri sa maykapal

Ang lahat ng masasama sana ay alisin sa daigdig

And dapat ay lipulin na upang sila ay maalis

si Yahweh ay purihin, purihin mo kaluluwa!

Purihin ang panginoon, oPurihin mo nga siya

Si Yahweh ay papurihan,

Purihin mo kaluluwa,

ang pangalan niyang banal purihin mo sa

tuwina


ikaw aking kaluluwa, ang diyos ay papurihan, at huwag mong

lilimutin yaong kanyang kabutihan

ang lahat ng kasalanan siya ang nagpapatawad

at anumang sakit, ginagamot niyang lahat,

sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,

at pinagpala ako sa pagibig niya’t habag

sa sarili ang dulot niyay kasiyahan habang buhay

katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan.

Si yahweh nga ang nagtayo ng trono ng kalangitan

Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan

O purihin ninyo siya kayong mga anghel ng diyos,

Kayong mga nakikinig at sa kanyay sumusunod.

Si Yahweh ngay purihin ng buong sangkalangitan

Kayong mga lingkod niyang masunurin magpakailanman

purihin ninyo siya kayong lahat ng nilalang

Sa lahat ng dakong naghahari ang maykapal

O aking kaluluwa si Yahweh ay aking papurihan!


“God Lights, Lights us”

Lights of Life Lights us and Bless us”

“Bible Lights, Lights our mind”

“Gospel lights, lights our mind”


Purihin ang Diyos Ama na makapangyarihan sa Lahat, panginoong Cristo-Jesus at Espiritu Santo….. Purihin ang inyong kadakilaan at dakilang Nanlikha, Dakilang Pag-ibig, hari ng Awa at pagpapatawad, Buhay na Walang hanggan….purihin kayo o Diyos Ama, Jesus, at Espiritu santo…


“Lights us and Bless us”

“Bible Lights us”


  Aming AMA Panginoong Diyos Amang makapangyarihan sa lahat kami po ay dumadalangin at nagsusumamo sa inyong paanan at naninikluhod bilang aming nagiisang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo at dumadalangin sa inyong banal na pag-ibig at pagpapala at kaliwanangan sa Araw araw at patuloy po ninyo kaming pagpalain at patawarin sa aming pagkakasala. Dumadalangin po kami ng inyong paggabay sa araw araw naming pamumuhay na kami ay pagpalain at tulungan upang makapamuhay ng mapayapa at di naliligalig ng masasama.  Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang lahat ng pagsubok at mga banta at hamon ng kasamaan at gabayan kami ng kaliwanagan upang akayin sa mabuti at hindi mahiyakayat ng masama at maigupo nito....... muli ay maraming salamat sa inyong kabanalan at kadakilaan at banal  na pag-ibig sa amin.....Salamat sa inyong pagsugo sa Panginoong Hesus Kristo at kami ay naligtas at inyong binigyan ng Aral sa pamamagitan niya at isakatuparan ang kaligtasan........Pupuri po at pasasalamat Panginoong Diyos Ama......


  Kami po ay nagsusumamo at nagpapakumbaba at dumadalangin sa kabanalan at kadakilaan at kabanalan at di matingkalang Pag-ibig ng panginoong Hesus-Kristo......Salamat sa inyong pagibig at pagpapakasakit upang mailigtas ang sangkatauhan at  kami ay matiyagang gabayan at aralan ng salita ng Diyos para sa kabutihan namin at espiritual na kaligtasan.......Kami po ay dumadalangin ng inyong patuloy na paggabay sa amin at gabayan nyo po kami ng inyong kaliwanagan at espiritu upang lagi naming tahakin ang kabutihan mula sa inyong Aral sa amin mula sa salita ng Diyos Ama...... Dumadalangin po kami ng inyong pag-ibig at pagappalain kami araw araw sa aming pamumuhay at iadya nyo po kami ng Diyos Ama sa lahat ng masasama at iligtas sa anumang kapahamakan sa aming pamumuhay.......Dumadalangin din po kami ng Inyong himala at Pagpapagaling sa aming karamdaman at sa pamamagitan ninyo ay idinadalangin din namin ito sa diyos Amang makapangyarihan sa lahat........Maraming Salamat po at Papuri sa inyong kabanalan......


Purihin ang Dakilang Ina ng Diyos, Santa Maria na pinagpala ng Diyos, purihin po kayo, purihin po kayo sa inyong sakripisyo sa sanlibutan, salamat o inang Santa Maria kayo’y pinagpala upang dalahin ang liwanag sa sangkatauahn sa pamamagitan ng Panginoong Cristo Jesus…..Lubos na kamiy patuloy na pagmalasakitan, at Gabayan sa aming buhay at kaligtasan….Ipanalangin mo po ang aming kaluluwa at aming pamumuhay at magi kaming matibay at pagkalooban ng diyos ng kanyang, pagibig, pagpapala at pagpapatawad at awa….


Naway kami ay gabayan ng liwanag ng diyos na sumasa inyo at Iligtas sa anumang kapahamakan….


Bigyan po ninyo ng liwanag ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu na sumasa inyo at pagpapala ang aming pamumuhay at kamiy patuloy na magkaisa at maging matibay sa pananalig sa diyos amang makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak panginoong diyos na Cristo jesus…


Diyos na makapangyarihan at liwanag at Cristo Jesus na liwanag ng sanlibutan kami po’y gabayan ng inyong maningning na liwanag at pagpapala…..


Naway ang liwanag ng Banal Bibliya na salita ng Diyos sa pamamagitan ninyo ay magliwang at tumimo sa kaisipan ng bawat tao….


Purihin po kayo at Salamat sa makapangyarihan ninyong liwanag na gumagabay sa amin at inyong pagpapala…..Naway ang inyong liwanag ay patuloy na gumabay sa pagpapalaganap ng inyong salita at sa aming kaligtasan……

Purihin po kayo ng lahat Diyos amang makapangyarihan at diyos anak Cristo Jesus at Espiritu santo at puspos na pinagpala na Ina ng diyos purihin po kayo Santa Maria…..

Walang hanggang pagpupuri po sa inyo…….


“Lights and Bless us”


Walang hanggang pasasalamat po sa inyong kadakilaan

At kapangyarihan at liwanag sa amin……


Salamat po sa liwanag na inyong patnubay at pagpapala sa amin…PRAISE AND PRAYERS BELOW FROM BIBLE

Offerings of Prayers and Praise to God……. Prayers from the Bible

click below PRAYERS:


Our  Father “Ama Namin”

Offerings of praise and prayers to Mother Mary

Offerings of praise and prayers to Sickness

Offering of Praise and Prayers for Healings

Offering of Praise and Prayers for lights and Guidance

Offerings of Praise and Prayers for Blessings and wishes

Offerings of Praise and prayers for Good Weather Ecology

Offerings of Praise and prayers for Forgiveness of Sins

Offerings of Praise and prayers for the God Words the BibleOffer praise and Prayer to God for your direct communications Bindings to God