"GOD and Jesus and Mother Mary Lights Bless us all"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bible Lights Promotions

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

Church 
Holy Temple Place for Unity

Peoples Unity to Christ for GOD
Unity in the heart is the Temple Church of God
Our Faith to GOD thru Jesus Christ

Jesus Christ Head of the ChurchJesus Christ
“Lights of Life”

The Bible
New Testament
GOSPELS of JESUS

JESUS Biography
Mateo 1:1-17
Mateo 18-25
Mateo 12:46-50

Angel Gabriel
Announcement of The birth JesusLuke 1:26

In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a Town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and virgin's name was Mary, and coming to her, he said "Hail, favored one! The lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered wha sort of greeting this might be.  Then the angel said to he, "Do not be afraid Mary, for you have found favor with God.  Behold you will conceive in your womb and bear a son of the mos high, and the lord God will give him the throne of David his Father, and he will rule over the house of Jacob forever, and his of his Kingdom there will be no end."But Mary said to the angel, " how can this be, since i have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will Come upon you, and the power of the most high will over shadow you.  Therefore the child to be born will be called holy, the son of God.And behold Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Mary said, 'Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.' then the Angel departed form her.Characteristics of Jesus

John  8:12
“I am the lights of the world, whoever
follows me will have the light of life”

John 14:6-
"Ako ang Daan, ang katotohanan, at ang buhay",
"walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko".

Revealation 22:27

"Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa
aklat ng buhay na iniingatan ng kordero(Jesus) ang
makakapasok sa lunsod(heaven/ new jerusalem)"

1John 4:8

God is Love, and he who abides in
love abides in god and god in him.


Ang pag-ibig ng Diyos
Roma 8:31-39

Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak kundi ibinigay para sa ating lahat.  Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang Anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang Anak.....

1John 11:25-26

Sinabi ni Jesus, “ako ang muling pagkabuhay at ang buhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman.


1John 6:25-59

Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan.  Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay.


Ang salita ni Jesus ang hahatol
Juan 12:44

“Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig pati sa nagsugo sa akin…..”Akoy naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin.....

Ang kapangyarihan ng Anak(Jesus Cristo)

Light of life
John 5:19-29

Hindi humahatol kaninuman ang Ama, Ibinigay niya sa anak ang kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak.  Ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hangagan, hindi siya hahatulan kundi ililipat na sa buhay mula sa kamatayan.  Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binibigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay....
„lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan“.....


Ang kalikasan at gawain ni Cristo
Colosas 1:15

Si Cristo and larawan ng diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang spiritual ay pawang nilikha ng diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya.  Siya’y una sa lahat, at sa kanya nasasakakay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesya a kanyang katawan.


Revelation
1:8 /17-18

“Ako ang Alpha at Omega”
Wika ng diyos na makapangyarihan sa lahat,
Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating.

Ako ang simula at wakas
Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.


Revelation 21:23
Ang kaningningan ng diyos ang nagbibigay liwanag doon, At ang kordero ang ang siyang ilawan.
Revelation 22:16
I am the root and Offspring of David, the Bright Morning Star.

Thanks God


Jesus Christ The Savior

The expedition of Jesus by GOD
New Testament
Gospels

Saving of Humanity From sin Entitle to Eternity
Crucifixion and Resurrection
John 19:17-42 20:1-10


Judgment Day (second coming)
Battle of Good Forces of Jesus against Satan evil
Saving from evils and Judging to EternityThe Second Coming of Christ
Mateo 24:15-28  /   24:29-31  


The Unknown Day and Hour
No body knows the Day of Judgment day
24:36-44


Jesus Christ (Warrior Battle)
Revelation 19:11:21


Defeat of 666 (Death of 666)
2Tesalonica 2:2-12


Abduct( Jailing of Satan 1000 years) During the Battle in Judgment Day

Revelation 20:1-3Defeat of Satan Force and Legions ( Death of Satan Thrown in hell)
(Battle in Judgment Day Again after 1000 years Satan Freedom, invasion)

Armageddon Final Battle
Revelation 20:7-10


The last Judgment
Revelation 20:11-15

The New Heaven and Earth
Revelation 21:1-8

The New Jerusalem
Revelation 21:9-27 22:1-5
JESUS KEEP THE BOOK OF LIFE

Revelation 22:27
"Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa
aklat ng buhay na iniingatan ng kordero(Jesus) ang
makakapasok sa lunsod(heaven/ new jerusalem)"f
Praise and Prayer to Jesus Christ

“God, Jesus, Holy Spirit Lights us and love and Bless us”
“Holy Mary love and care & lights us and bless us and pray for us”
“Praise and Prayer”
“Praise and love”


“God Lights, Lights us”
Lights of Life Lights us and Bless us”
“Bible Lights, Lights our mind”
“Gospel lights, lights our mind”Papuri sa Panginoong Jesus-Cristo

Purihin po kayo banal na Cristo-Jesus dakilang pagibig, dakilang tagapagpatawad, dakilang liwanag at nagbibigay buhay, dakilang liwanag ng buhay at buhay na walang hanggan pinupuri po namin kayo....kami po ay nanalig at sumasamba sa inyong pangalan panginoong Cristo-Jesus na naging handog sa aming kapatawaran at buhay na walanghanggan.  Pinupuri po namin kayo at patuloy na patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan....naway ang inyong dakilang pag-ibig ay sumaamin at kamiy gabayan sa ming pamumuhay.....Ang lahat ay magpuri po sa inyo banal na tagapagligtas, at naway patuloy mo po kaming iligtas sa lahat ng masama at kapahamakan....
Sa inyo pong pangalan naway ang aming sakit ay lunasan…..O hesus-cristong banal kamiy pagalingin sa aming karamdaman at sakit…..patawarin kami sa aming pagkakasala at lunasan aming sakit.....kamiy lubos na nagpapasalamat sa anumang ipagkaloob po ninyo sa amin....sa inyong pangalan at sa Diyos na amang makapangyarihan sa lahat.....
O panginoong diyos na jesuscristo pinupuri po namin kayo gayundin ang diyos ama sa langit...Naway ang inyong dakilang awa at pagibig ay sumaamin at pagalingin ang aming sakit at karamdaman....

Salamat po at ang inyong espiritu panginoong hesus crito ay palaging sumaamin gayundin ang diyos amang makapangyarihan….

Salamat po sa inyong kapangyarihan at pagibig at awa kamiy pagalingin sa aming sakit at ang inyong maningning na liwanag at kapangyarihan ay sumaamin at magpagaling sa amin….


Praise and Prayer
Dakilang Mahal na Inang Maria pinagpala ng diyos ama sa langit at dakilang cristo jesus kamiy nagpupuri sa inyo sa lahat ng pasakit at hirap upang iluwal ilaw ng buhay na tigapagligtas at nagbibigay buhay at buhay na walang hanggan at biyayang mula sa langit, kami ay nagpupuri sa iyong kadakilaaan at pag-ibig sa sangkatauhan at sa diyo na makapangyarihan sa lahat, naway kamiy iyong alagaan bilang anak at kamiy gabayan sa pagngangalaga ng isang Ina, ang banal mong puso ay sumaamin at ikaw aming pinupuri at ipagdasal mo po kami sa aming pamumuhay at espiritu at ipagdasal mo po kami sa patuloy na pagpapatawad ng aming kasalanan gaya ng inyong isinakripisyo para sa amin ang patawarin sa kasalanan at bigyan ng biyaya at buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si cristo jesus……at patuloy na pagbibigay biyaya para sa amin sa pagluwal mo kay kristo….   


  Offerings of Thanks Giving

Walang hanggang pasasalamat at pagpupuri sa dakilang tagapagligtas at dakilang pag-ibig at liwanag ng Buhay at pagkaing nagbibigay buhay taos pusong pasasalamat po sa inyong pag-ibig at liwanag ng buhay at pagpapala at biyaya at pagkakaloob na inyong buhay…..

Hear and receive our offerings of Prayers and Praise
Jesus Christ “light of life”